Webáruházunk technikai okok miatt átmenetileg rendelést nem teljesít! Hamarosan újranyitunk a www.techdiszkont.hu cím alatt!!!

Webáruházunk technikai okok miatt átmenetileg rendelést nem teljesít! Hamarosan újranyitunk a www.techdiszkont.hu cím alatt!!!

2. számú melléklet

I. Kellékszavatosság


Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén a  vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a  Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:


Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az  ezek közül az  általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a  kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az  Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a  szerződéstől is elállhat.


Választott kellékszavatossági jogáról a Vevő egy másikra is áttérhet, az  áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.


Vevő köteles a  hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a  hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a  szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Vevő a kellékszavatossági igényét az Eladóval szemben érvényesítheti.


A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a  terméket, illetve a  szolgáltatást az Eladó  nyújtotta. A  teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

II. Termékszavatosság


Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – az  I. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az  nem felel meg a  forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Vevő a  termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


Vevő a termékszavatossági igényét kizárólag az  ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.


A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


Eladó felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a  kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a  gyártóval szemben érvényesítheti.

 

III. Jótállás

 
Jogszabály egyes tartós fogyasztási cikkekre (pl. műszaki cikkek) kötelező jótállást ír elő. Azon termékek esetében, melyekre jogszabály jótállási kötelezettség ír elő, az adott termék leírása tartalmaz bővebb információt.


A jótállás időtartama egy év. Az ettől eltérő (hosszabb) jótállás esetén a termék esetében külön feltüntetésre kerül az oldalon.


Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.


Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vevő, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a fentiekben meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Jótállással, kellékszavatossággal kapcsolatos bejelentését, igényét az alábbi elérhetőségeinken teheti meg:

 

e-mail: mobilbolt2003@gmail.com

telefon: +36-30/44-00-161

Írásban: Gézengúz 2003 Bt. 2241 Sülysáp, Pesti út 20.

 

A 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a cégünk által forgalmazott termékekre az itt leírt feltételek mellett 12 hónap jótállást vállalunk. Ettől bizonyos esetekben eltérhetünk, de ezt minden esetben külön feltüntetjük.

Jótállási igény esetén kérjük annak bejelentését elsődlegesen, majd a terméket kérjük eljuttatni a Gézengúz 2003 Bt. 2241 Sülysáp, Vasút utca 114/40. hrsz. alatt található üzletébe nyitva tartási időben (H-P 08:00 – 16:00, SZ: 08:00 – 12:00) .

 

A JÓTÁLLÁSI JEGYRŐL

 • Jótállási igény a megvásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel, az eredeti számlával, vagy annak másolatával érvényesíthető.
 • Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni.
 • A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

A JÓTÁLLÁSI FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ FELTÉTELEKRŐL

 • Helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, külső kábel szakadás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás.
 • Szakszerűtlen kezelés, poros, nedves környezetben való használat.
 • A Gézengúz 2003 Bt. szervizén kívül végzett beavatkozás, javítás, bővítés, átalakítás.
 • Hibásan telepített, nem jogtiszta szoftver vagy vírus okozta meghibásodás.
 • Természetes elhasználódás.

A JÓTÁLLÁSI ÉS JAVÍTÁSI HATÁRIDŐRŐL

 • A jótállási időtartam a vásárlás napjával kezdődik.
 • A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel. Kivétel, ha a szerviz hardver hibát nem talált, azaz a meghibásodást a szakszerűtlen kezelés, vírus, nem jogtiszta szoftver stb. okozta
 • A termék vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék (jelentős része) tekintetében újra kezdődik.
 • A vásárló az észlelt hibát cégünk felé a legrövidebb időn belül köteles jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk a vevőt terhelik.

A JAVÍTÁSRÓL

 • A javításhoz csak új alkatrész használható fel.
 • A javítás következtében a termék értéke, használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt termékekhez képest nem csökkenhet.
 • Ha a javítás során kiderül, hogy a bejelentett hiba nem hardver eredetű (helytelen kezelés, vírus okozta), úgy cégünk fenntartja a jogot magának, hogy a mindenkori rezsióradíjat számítsa fel.
 • Javításhoz általában a komplett alapgépet kell a szervizbe behozni (eredeti csomagolásban, tartozékokkal). Szervizünkkel történő előzetes egyeztetés alapján ettől el lehet térni
 • A javításra leadott adathordozókon lévő adatokért felelősséget nem vállalunk!

A JAVÍTÁS HELYÉRŐL

 • Elsődleges javítás: Gézengúz 2003 Bt. 2241 Sülysáp, Vasút utca 114!0. hrsz.
 • Amennyiben a termék speciális alkatrész hiba miatt történő javítást igényel, úgy a terméket forgalmazó nagykereskedelmi egység szervízében történik a javítás.

JÓTÁLLÁSON ÉS SZAVATOSSÁGON ALAPULÓ VÁSÁRLÓI JOGOKRÓL

 • Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül, szakszerű üzembe helyezés és kezelés mellett meghibásodott, kérhető annak azonos típusú új termékre való cseréjét.
 • Vásárlóként a termék díjmentes javítását kérhető.
 • Ha a cserére nincs lehetőség, úgy a vásárlási szerződéstől elállhat és a vételár visszakérhető készpénzben