Webáruházunk technikai okok miatt átmenetileg rendelést nem teljesít! Hamarosan újranyitunk a www.techdiszkont.hu cím alatt!!!

Webáruházunk technikai okok miatt átmenetileg rendelést nem teljesít! Hamarosan újranyitunk a www.techdiszkont.hu cím alatt!!!

1. számú melléklet

Elállás joga

 

  1. Eladó elállási joga


Az Eladót megilleti az adásvételi szerződéstől történő elállás joga, amennyiben a termék árának feltüntetése hibásan történt, és a Vevő a megrendelését a hibás áron véglegesítette, vagy Eladó olyan termék megrendelését igazolta vissza, amely a készletből kifogyott, és Eladó már nem tudja azt megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén Eladó a Vevő részére e-mailben küldi meg nyilatkozatát, és haladéktalanul felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés és módosítás céljából.

 

  1. Vevő elállási joga

Vevő a termék átvételének napjától 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. A termék megrendelésének napja, és az átvétel napja közötti időszakban is megilleti a vásárlót az elállási jog.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor: attól a  naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy az  általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

Ha Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Gézengúz 2003 Bt. 22421 Sülysáp, Vasút u. 114/40. hrsz. ; e-mail: mobilbolt2003@gmail.com

A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a  fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Az elállás joghatásai


Ha Vevő eláll ettől a  szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az  elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a  fuvarozási költséget is (kivéve azokat a  többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő az  Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)
 
A  visszatérítés során az eladó a vásárló részére visszautalja a vételárat a vásárló által megadott számlaszámra. Amennyiben a vásárló a banki utalástól eltérő visszatéritési módot kíván igénybe venn (pl. postai befizetés un. rózsaszín csekken), akkor az ebből eredő többletköltségek a vásárlót terhelik.

Eladó a  visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket és a vásárlást igazoló számlát, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpont az irányadó.

Vevő köteles a  terméket és a vásárlást igazoló számlát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli.

Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
A Vevő az őt megillető elállási jogot tartozik rendeltetésszerűen, e jogával vissza nem élve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén Eladó mentesül az áru visszavételének és a vételár visszafizetésének kötelezettsége alól.

Eladó kizárólag a sérülésmentes, nem használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A visszaszállítás során eltűnt áruért Eladót felelősség nem terheli.
 

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Gézengúz 2003 Bt. 2241 Sülysáp, Vasút utca 114/40.

Alulírott/ak........................................ kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt